Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/70240
Title: Harvard bàn về khủng hoảng giáo dục đại học ở Việt Nam nhằm mục đích gì?
Authors: Bùi Hiền
Keywords: Giáo dục đại học
Việt Nam
Harvard
Khủng hoảng giáo dục
Abstract: Bàn về giáo dục Việt Nam, các học giả trong và ngoài nước có rất nhiều ý kiến tranh luận khác nhau, bài viết này nhằm tranh luận, đưa ra các ý kiến riêng của tác giả về vấn đề khủng hoảng giáo dục đại học ở Việt Nam trong vấn đề lựa chọn ngành nghề cần ưu tiên đào tạo , lựa chọn đối tượng ưu tiên đào tạo, xếp đặt vị trí xã hội ưu tiên cho tiến sĩ
Issue Date: 2010
Type: Bài trích
Extent: 4 tr, pdf
Method: Tạp chí điện tử Nghiên cứu Châu Âu số 02 năm 2010
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí điện tử Nghiên cứu Châu Âu
Appears in Collections:Phân quyền - Giáo dục, đào tạo

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.