Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/70241
Title: Liên Bang Nga chuẩn bị cho Hội nghị thượng đỉnh APEC 2012
Authors: Vũ Dương Huân
Keywords: Hội nghị thượng đỉnh APEC
Liên Bang Nga
Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á
Thái Bình Dương
Abstract: Bài viết đề cập vài nét về quá trình Liên Bang Nga tham gia APEC, từ ý tưởng đến hiện thực, các công trình của Liên Bang Nga phục vụ APEC 2012.
Issue Date: 2010
Type: Bài trích
Extent: 9 tr, pdf
Method: Tạp chí điện tử Nghiên cứu Châu Âu số 02 năm 2010
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí điện tử Nghiên cứu Châu Âu
Appears in Collections:Phân quyền - Chính trị

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.