Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/70254
Title: Nhìn lại 10 năm chính sách đối ngoại của Liên Bang Nga và quan hệ Việt Nam - Liên Bang Nga những năm đầu thế kỷ XXI
Authors: Nguyễn An Hà
Keywords: Chính sách đối ngoại
Quan hệ Việt Nam - Liên Bang Nga
Liên bang Nga
Abstract: Bài viết trình bày một số nét lớn trong chính sách đối ngoại của Liên Bang Nga trong 10 năm đầu thế kỷ 21 và phân tích, đánh giá hiện trạng và triển vọng của quan hệ hợp tác đối tác chiến lược Việt - Nga trong những năm đầu thế kỷ 21
Issue Date: 2010
Type: Bài trích
Extent: 9 tr, pdf
Method: Tạp chí điện tử Nghiên cứu Châu Âu số 03 năm 2010
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí điện tử Nghiên cứu Châu Âu
Appears in Collections:Phân quyền - Ngoại giao

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.