Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/70256
Title: Quan hệ đối tác chiến lược Việt - Nga (từ tháng 3/2001 đến nay)
Authors: Đinh Công Tuấn
Keywords: Quan hệ đối tác
Đối tác chiến lược
Việt - Nga
Abstract: Bài viết phân tích mối quan hệ đối tác chiến lược Việt - Nga trong bối cảnh quốc tế mới về các nội dung: Thực trạng quan hệ đối tác chiến lược Việt - Nga, Nội dung đối tác chiến lược trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa giáo dục.
Issue Date: 2010
Type: Bài trích
Extent: 10 tr, pdf
Method: Tạp chí điện tử Nghiên cứu Châu Âu số 03 năm 2010
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí điện tử Nghiên cứu Châu Âu
Appears in Collections:Phân quyền - Ngoại giao

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.