Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/70278
Title: Vấn đề dân cày
Authors: Trường Chinh
Keywords: Nông dân Việt Nam
Mâu thuẫn giai cấp
Đất đai
Nông nghiệp, nông thôn
Cách mạng
335.4346
Abstract: Tác phẩm phân tích sâu sắc tình hình nông dân Việt Nam trước Cách mạng Tháng Tám năm 1945, làm rõ mâu thuẫn giai cấp nông dân - địa chủ là mâu thuẫn chủ yếu, mâu thuẫn cơ bản của xã hội Việt Nam trong giai đoạn này. Đề ra đường lối cách mạng giải phóng dân cày, phù hợp với đặc điểm của Việt Nam, góp phần định hướng cho phong trào đấu tranh của nông dân trong những năm tiếp theo. Là tác phẩm có giá trị lý luận và thực tiễn to lớn, có ảnh hưởng sâu sắc đến phong trào cách mạng Việt Nam...
Publisher: Nhà xuất bản Sự thật
Issue Date: 1959
Type: Sách
Extent: 138 tr.; PDF/A
Source: Bản sao lưu trữ_Thư viện Quốc hội
Coverage: Thư viện Quốc hội
Right: Nhà xuất bản Sự thật
Appears in Collections:Phân quyền - Nông nghiệp, nông thôn

Files in This Item:
Thumbnail
  • VV00000481_Van de dan cay_1959.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 6 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.