Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/70355
Title: Hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2017 quy định mới nhất về lập dự toán, quyết toán kinh phí nhà nước
Authors: Nguyễn Đình Hùng
Keywords: Dự toán ngân sách Nhà nước
Ngân sách nhà nước
Quyết toán ngân sách nhà nước
Kinh phí Nhà nước
Tài chính - ngân hàng - chứng khoán
352.48 H561d
Abstract: Cuốn sách được xuất bản nhằm giúp người đọc tìm hiểu thêm về quy định mới Luật Ngân sách nhà nước sửa đổi; Hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2017; Quy định về quản lý tài chính, chế độ chi tiêu, hỗ trợ từ nguồn vốn, ngân sách nhà nước; Quy định về quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước; Quy định về thanh quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước.
Publisher: Nhà xuất bản Tài chính
Issue Date: 2016
Type: Sách
Extent: 420 tr; PDF/A
Coverage: Thư viện Quốc hội
Right: Nhà xuất bản Tài chính
Appears in Collections:Phân quyền - Tài chính - Ngân hàng - Chứng khoánItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.