Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/70356
Title: Cẩm nang hướng dẫn giám sát ngân sách nhà nước
Authors: Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội
Keywords: Giám sát
Ngân sách nhà nước
Cẩm nang hướng dẫn
Tài chính - ngân hàng - chứng khoán
352.4 C120n
Abstract: Cuốn sách trình bày kiến thức cơ bản ngân sách nhà nước và một số kỹ năng cần thiết khi giám sát ngân sách nhà nước. Việc giám sát ngân sách chặt chẽ cũng cần thiết nhằm cải thiên tính hiệu quả của chi đầu tư và kiểm soát sự gia tăng của chi thường xuyên. Thế nhưng việc giám sát NSNN của Quốc hội trong thời gian qua còn gặp nhiều khó khăn, bất cập, còn nể nang, né tránh, chưa phát huy đầy đủ vai trò và trách nhiệm, dẫn đến hiệu lực, hiệu quả và chất lượng giám sát chưa cao.
Publisher: Nhà xuất bản Tài chính
Issue Date: 2016
Type: Sách
Extent: 179 tr; PDF/A
Coverage: Thư viện Quốc hội
Right: Nhà xuất bản Tài chính
Appears in Collections:Phân quyền - Tài chính - Ngân hàng - Chứng khoán

Files in This Item:
Thumbnail
  • VV00043576_Cam nang huong dan giam sat ngan sach nha nuoc_2016.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 61,58 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.