Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/70398
Title: Dự thảo Luật tạm giữ, tạm giam
Authors: Quốc hội
Keywords: Dự thảo
Luật tạm giữ, tạm giam
Tạm giữ
Tạm giam
Abstract: Dự thảo gồm 11 chương, 87 điều, quy định các nội dung cơ bản liên quan đến tạm giam, tạm giữ: Nguyên tắc thực hiện chế độ tạm giữ, tạm giam; Trách nhiệm phối hợp của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong thực hiện chế độ tạm giữ, tạm giam; Giám sát việc thực hiện chế độ tạm giữ, tạm giam;...
Issue Date: 2015
Type: Tài liệu tham khảo khác
Extent: 38 trang, pdf
Method: Kỷ yếu Quốc hội khóa XIII, kỳ họp thứ 9 (Từ ngày 20/05/2015 đến ngày 26/06/2015)
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: http://quochoi.vn
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật

Files in This Item:
Thumbnail
  • DT_QH_Ky9Khoa13_ Luat tam giu, tam giam.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 440,95 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.