Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/70549
Title: Đề xuất kiến nghị chính sách và hoàn thiện hệ thống giải pháp cơ bản nhằm giảm nghèo bền vững ở vùng dân tộc thiểu số và miền núi Việt Nam đến năm 2030
Authors: Nguyễn Văn Chiều
Keywords: Hệ thống giải pháp
Giảm nghèo bền vững
Vùng dân tộc thiểu số
Vùng miền núi
Abstract: Bài viết trình bày một số nội dung như: Quan điểm, định hướng đề xuất hoàn thiện hệ thống giải pháp chính sách giảm nghèo bền vững ở vùng dân tộc thiểu số và miền núi Việt Nam đến 2030; và những đề xuất khuyến nghị hoàn thiện các giải pháp chính sách trên.
Issue Date: 2022-07
Type: Chuyên đề nghiên cứu
Extent: 12 tr, pdf
Method: Phục vụ chuyên đề giám sát Quốc hội năm 2023 về Chương trình MTQG về phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS và MN
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Vụ Dân tộc, Văn phòng Quốc hội
Appears in Collections:Phân quyền - Dân tộc

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.