Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/70611
Title: Nể và Né: (Tiểu phẩm báo chí)
Authors: Hữu Thọ
Keywords: Báo chí
Tiểu phẩm
Việt Nam
Vấn đề xã hội
Truyền thông, báo chí, xuất bản
70.44930309597 N250v
Abstract: Cuốn sách gồm các bài viết thuộc thể loại tiểu phẩm báo chí, phản ánh một cách chân thực, khách quan những mặt trái cũng như những hiện tượng tiêu cực trong xã hội. Với 112 tiểu phẩm điển hình được miêu tả một cách dí dỏm, sâu sắc, tác giả muốn chuyển tải tới người đọc những biểu hiện mối của những hiện tượng tiêu cực trong một bộ phận không nhỏ cán bộ, Đảng viên đang hủy hoại uy tín của Đảng cần phải ngăn ngừa, loại bỏ.
Publisher: Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật
Issue Date: 2021
Type: Sách
Extent: 322 tr; PDF/A
Coverage: Thư viện Quốc hội
Right: Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật
Appears in Collections:Phân quyền - Vấn đề xã hội

Files in This Item:
Thumbnail
  • VV00049200_Ne va ne Tieu pham bao chi_2021.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 7,2 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.