Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/70619
Title: Báo cáo Tiếp thu, giải trình ý kiến của Thành viên Chính phủ về dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi)
Authors: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
Keywords: Báo cáo
Chính phủ
Bảo hiểm xã hội
Abstract: Báo cáo gồm các nội dung: (1) Những nội dung tiếp thu và đã sửa đổi trong Dự thảo Luật; (2) Những nội sung, ý kiến khác nhau được báo cáo trong Tờ trình.
Issue Date: 2014-01-24
Type: Báo cáo
Extent: 7 trang, pdf
Method: Kỷ yếu Quốc hội khóa XIII, kỳ họp thứ 7 (Từ ngày 20/05/2014 đến ngày 24/06/2014)
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: http://quochoi.vn
Appears in Collections:Công chúng - Văn kiện Quốc hội

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.