Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/70627
Title: Vấn đề nhập cư ở Mỹ hiện nay: Thực trạng và tác động
Authors: Lê Thị Thu
Keywords: Nhập cư ở Mỹ
Thực trạng
Chính sách nhập cư
Vấn đề xã hội
325.73 V121đ
Abstract: Sách khái quát về các vấn đề nhập cư ở Mỹ, ảnh hưởng của nhập cư đối với nước Mỹ và các chính sách nhập cư của Mỹ. Cụ thể, phản ánh thực trạng và chính sách nhập cư của Mỹ dưới thời tổng thống Donald Trump qua đó đánh giá tác động, xu hướng giải quyết vấn đề nhập cư ở Mỹ và hàm ý chính sách về người nhập cư đối với Việt Nam.
Publisher: Nhà xuất bản Khoa học xã hội
Issue Date: 2022
Type: Sách
Extent: 392 tr; PDF/A
Method: ISBN: 978-604-308-991-2; Bản sao lưu trữ_ Thư viện Quốc hội
Coverage: Thư viện Quốc hội
Right: Viện nghiên cứu châu Mỹ; Viện Hàn Lâm Khoa học xã hội Việt Nam
Appears in Collections:Phân quyền - Vấn đề xã hội

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.