Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/70627
Title: Báo cáo đánh giá tác động của Dự án Luật tổ chức Tòa án nhân dân (sửa đổi)
Authors: Tòa án nhân dân tối cao
Keywords: Luật tổ chức Tòa án nhân dân
Tòa án nhân dân
Tòa án
Abstract: Báo cáo gồm các nội dung chính: (1) Mục tiêu ban hành; (2) Đánh giá tác động của các chính sách thể hiện; (3) Các vấn đề cơ bản của Dự thảo; (4) Đánh giá tác động của các chính sách thể hiện.
Issue Date: 2014-04-29
Type: Báo cáo
Extent: 15 trang, pdf
Method: Kỷ yếu Quốc hội khóa XIII, kỳ họp thứ 7 (Từ ngày 20/05/2014 đến ngày 24/06/2014)
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: http://quochoi.vn
Appears in Collections:Công chúng - Văn kiện Quốc hội

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.