Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/70635
Title: Tờ trình Dự án Luật Dân quân tự vệ (sửa đổi)
Authors: Chính phủ
Keywords: Dân quân tự vệ
Dân quân
Luật Dân quân tự vệ
Abstract: Tờ trình nêu ra sự cần thiết sửa đổi, bổ sung Dự án Luật; quá trình thực hiện; quan điểm chỉ đạo và yêu cầu của việc xây dựng dự án Luật; nội dung của Dự thảo Bộ luật. Từ đó, nêu ra một số vấn đề xin ý kiến Quốc hội.
Issue Date: 2019-02-21
Type: Tờ trình
Extent: 10 trang, pdf
Method: Kỷ yếu Quốc hội khóa XIII, kỳ họp thứ 7 (Từ ngày 20/05/2014 đến ngày 24/06/2014)
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: http://quochoi.vn
Appears in Collections:Công chúng - Văn kiện Quốc hội

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.