Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/70641
Title: Giai cấp công nhân Việt Nam
Authors: Trần Văn Giàu
Keywords: Giai cấp công nhân
Chính trị
Lao động
Vấn đề xã hội
Việt Nam
305.509
Abstract: Cuốn sách trình bày thời gian thành hình của giai cấp công nhân Việt Nam, của giai cấp tư sản Việt Nam; Những tầng bóc lột, những cách bóc lột phức tạp mà cảc loại công nhân khác nhau phải chịu; Những đặc điểm của giai cấp công nhân Việt Nam; ưu và nhược điểm; sự phân bố địa lý, và nghề nghiệp của giai cấp công nhân; Tính chất giai cấp cùa các chính Đảng như: Thanh niên cách mạng dồng chí hội, Tân Việt cách mạng Đảng; Phong trào công nhân có phài là phong trào mới mẻ từ 1924 trờ đi hay nó đã có từ lâu? Những điều kiện chính trị của phong trào công nâàn từ 1919 đẽn 1929; Những giai đoạn trong phong trào công nhân trước 1930 và quan hệ của nó với phong trào dân tộc nói chung.
Publisher: Nhà xuất bản Sự thật
Issue Date: 1957
Type: Sách
Extent: 296 tr.; PDF/A
Coverage: Thư viện Quốc hội
Right: Nhà xuất bản Sự thật
Appears in Collections:Phân quyền - Vấn đề xã hội

Files in This Item:
Thumbnail
  • VV00000312_Giai cap cong nhan Viet Nam_1957.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 14,44 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.