Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/70643
Title: Chính sách phân định thành phần giai cấp ở nông thôn
Authors: Văn phòng Thủ tướng Chính phủ
Keywords: Nông nghiệp, nông thôn
Giai cấp
Vấn đề xã hội
305.5
Abstract: Xác định đúng thành phần giai cấp của nông dân, làm cơ sở cho việc thực hiện chính sách ruộng đất và hợp tác hóa nông nghiệp. Tạo sự đoàn kết, thống nhất trong nông dân, góp phần củng cố chính quyền cách mạng ở nông thôn. Thành phần giai cấp nông dân...
Issue Date: 1957
Type: Sách
Extent: 36 tr.; PDF/A
Coverage: Thư viện Quốc hội
Appears in Collections:Phân quyền - Vấn đề xã hội

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.