Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/70648
Title: Hỏi và đáp về chính sách đối với liệt sĩ, gia đình liệt sĩ
Authors: Nhà xuất bản. Nhà xuất bản Quân đội Nhân dân
Keywords: Liệt sĩ
Gia đình liệt sĩ
Chính sách
Vấn đề xã hội
344.032
Abstract: Nội dung cuốn sách gồm 3 phần: Thái độ của Đảng, Chính phủ và nhân dân ta đối với liệt sỹ và gia đình liệt sỹ; Ý nghĩa mục đích các chính sách, chế độ đối với gia đình liệt sỹ; Những chính sách và quy định cụ thể đối với liệt sỹ và gia đình liệt sỹ; Trách nhiệm quản lý và thực hiện chính sách.
Publisher: Nhà xuất bản Quân đội Nhân dân
Issue Date: 1974
Type: Sách
Extent: 69 tr; PDF/A
Coverage: Thư viện Quốc hội
Right: Nhà xuất bản Quân đội Nhân dân
Appears in Collections:Phân quyền - Vấn đề xã hội

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.