Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/70648
Title: Bản thuyết minh về Dự án Luật Tổ chức Tòa án nhân dân (sửa đổi)
Authors: Tòa án nhân dân tối cao
Keywords: Dự án
Luật Tổ chức Tòa án nhân dân
Tòa án nhân dân
Tòa án
Abstract: Bản thuyết minh nêu ra sự cần thiết sửa đổi, bổ sung Dự án Luật; quá trình thực hiện; quan điểm chỉ đạo và yêu cầu của việc xây dựng dự án Luật; nội dung của Dự thảo Bộ luật. Từ đó, nêu ra một số vấn đề xin ý kiến Quốc hội.
Issue Date: 2014-04-29
Type: Tài liệu tham khảo khác
Extent: 9 trang, pdf
Method: Kỷ yếu Quốc hội khóa XIII, kỳ họp thứ 7 (Từ ngày 20/05/2014 đến ngày 24/06/2014)
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: http://quochoi.vn
Appears in Collections:Công chúng - Văn kiện Quốc hội

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.