Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/70859
Title: Bất cập quy định chấm dứt việc nuôi con nuôi là người chưa thành niên
Authors: Dương Tân Thanh
Keywords: Con nuôi
Người chưa thành niên
Hôn nhân
Gia đình
Bộ luật tố tụng dân sự
Luật Nuôi con nuôi
Tòa án
Chấm dứt nuôi con nuôi
Bóc lột sức lao động
Xâm hại tình dục
Bắt cóc
Mua bán trẻ em
Abstract: Yêu cầu chấm dứt việc nuôi con nuôi là một trong những yêu cầu về hôn nhân và gia đình thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án được quy định tại khoản 5 Điều 29 BLTTDS năm 2015. Khi giải quyết yêu cầu này, Tòa án có chấp nhận hay không chấp nhận yêu cầu của đương sự thì phải căn cứ vào quy định tại Điều 25 Luật nuôi con nuôi năm 2010. Tuy nhiên, quy định tại Điều 25 Luật nuôi con nuôi hiện nay đã nảy sinh bất cập so với thực tiễn giải quyết yêu cầu chấm dứt việc nuôi con nuôi là người chưa thành niên tại các Tòa án hiện nay.
Issue Date: 2020-08-27
Type: Bài trích
Extent: 6 trang, pdf
Method: Tạp chí Luật sư Việt Nam
Language: vi
Right: Tạp chí Luật sư Việt Nam
Appears in Collections:Phân quyền - Vấn đề xã hội

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.