Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/70901
Title: Hoàn thiện pháp luật về bảo vệ dữ liệu cá nhân
Authors: Bạch Thị Nhã Nam
Keywords: Hoàn thiện pháp luật
Dữ liệu cá nhân
Abstract: Các quy định của pháp luật về dữ liệu cá nhân ở Việt Nam còn nhiều bất cập, không thống nhất, thậm chí còn tồn tại sự mâu thuẫn. Trên cơ sở tham khảo các quy định của pháp luật Liên minh châu Âu về bảo vệ dữ liệu cá nhân, Việt Nam cần hoàn thiện các quy định về dữ liệu cá nhân trong các văn bản pháp luật, từ đó xây dựng khuôn khổ pháp lý phù hợp để thiết lập quyền và nghĩa vụ của chủ thể dữ liệu cá nhân, quyền và nghĩa vụ của bên xử lý dữ liệu, và các cơ chế đảm bảo thực thi các quyền này.
Issue Date: 2022-05
Type: Bài trích
Extent: 12 trang, pdf
Method: Tạp chí Nghiên cứu lập pháp, số 5 năm 2022
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Nghiên cứu lập pháp
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật

Files in This Item:
Thumbnail
  • NCLP.5.22.Hoan thien phap luat_bao ve du lieu ca nhan.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 140,53 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.