Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/70902
Title: Lập pháp bảo đảm bình đẳng tại Việt Nam
Authors: Lã Khánh Tùng
Keywords: Lập pháp
Bình đẳng
Việt Nam
Abstract: Quốc hội có vai trò quan trọng trong việc bảo đảm bình đẳng, thông qua hoạt động lập pháp, ban hành chính sách và giám sát hoạt động của các cơ quan nhà nước. Tại Việt Nam, hiện tồn tại nhiều hình thức phân biệt đối xử, vi phạm quyền bình đẳng cả dưới dạng thể chế và thực tiễn. Trong khi đó, vẫn chưa có một đạo luật có phạm vi rộng, bao trùm về bình đẳng, chống phân biệt đối xử, và thiếu cơ chế hiệu quả bảo vệ quyền này. Quốc hội cần sớm quan tâm và hành động để khắc phục hai tồn tại này, làm cho quyền bình đẳng được hiện thực hóa đầy đủ hơn.
Issue Date: 2022-05
Type: Bài trích
Extent: 12 trang, pdf
Method: Tạp chí Nghiên cứu lập pháp, số 5 năm 2022
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Nghiên cứu lập pháp, Viện nghiên cứu lập pháp, Ủy ban thường vụ Quốc hội
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật

Files in This Item:
Thumbnail
  • NCLP.5.22.Lap phap bao dam binh dang_VNam.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 135,44 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.