Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/70906
Title: Trách nhiệm hình sự của pháp nhân đối với hành vi gây ô nhiễm môi trường theo luật hình sự Việt Nam
Authors: Hà Lệ Thủy, Trần Công Thiết
Keywords: Trách nhiệm hình sự
Bảo hiểm môi trường
Hành vi gây ô nhiễm môi trường
Ô nhiễm môi trường
Abstract: Các vấn đề môi trường, trong đó có vấn đề xử lý các hành vi gây ô nhiễm môi trường là mối quan tâm rất lớn không chỉ đối với Việt Nam mà còn đối với các quốc gia khác trên thế giới, bao gồm các quốc gia phát triển và quốc gia đang phát triển. Ô nhiễm môi trường đã và đang gây ra những thiệt hại về tài sản, sức khỏe, tính mạng của con người đồng thời gây ảnh hưởng lớn đến nền kinh tế của đất nước. Pháp luật hình sự Việt Nam và các nước trên thế giới có những quy định liên quan đến việc xử lý hành vi gây ô nhiễm môi trường của pháp nhân, trong đó có trách nhiệm hình sự đối với pháp nhân phạm tội.
Issue Date: 2022-05
Type: Bài trích
Extent: 8 trang, pdf
Method: Tạp chí Nghiên cứu lập pháp, số 5 năm 2022
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Nghiên cứu lập pháp, Viện nghiên cứu lập pháp, Ủy ban thường vụ Quốc hội
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.