Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/70907
Title: Báo cáo của Ban Hội thẩm và Cơ quan phúc thẩm WTO trong giải quyết tranh chấp theo Hiệp định thương mại khu vực
Authors: Tào Thị Huệ
Keywords: Ban Hội thẩm
Cơ quan phúc thẩm
WTO
Giải quyết tranh chấp
Hiệp định thương mại khu vực
Abstract: Một số hiệp định thương mại khu vực viên quy định về việc áp dụng báo cáo của Ban Hội thẩm và Cơ quan phúc thẩm của Tổ chức Thương mại thế giới phạm vi bài viết này, tác giả phân tích tính chất và việc áp dụng những báo cáo này trong khuôn khổ WTO trong giải quyết tranh chấp giữa các thành viên RTA, đồng thời đề xuất một số khuyến nghị đối với Việt Nam.
Issue Date: 2022-04
Type: Bài trích
Extent: 9 trang, pdf
Method: Tạp chí Nghiên cứu lập pháp, số 4 năm 2022
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc
Right: Tạp chí Nghiên cứu lập pháp, Viện nghiên cứu lập pháp, Ủy ban thường vụ Quốc hội
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.