Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/70937
Title: Tiếp tục đổi mới hoạt động lập pháp của Quốc hội nhằm hoàn thiện đồng bộ thể chế phát triển, tạo lập khung khổ pháp lý vững chắc để đất nước phát triển và hội nhập
Authors: Vương Đình Huệ
Keywords: Hệ thống pháp luật
Quốc hội
Khung khổ pháp lý
Nhà nước pháp quyền
Abstract: Hoạt động lập pháp của Quốc hội trong các nhiệm kỳ qua có nhiều đổi mới và đạt được những kết quả quan trọng, để lại nhiều dấu ấn nổi bật. Để tiếp tục tạo cơ sở vững chắc và đồng bộ, thúc đẩy đất nước phát triển và hội nhập trong tình hình mới, quán triệt sâu sắc, thể chế hóa kịp thời Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Quốc hội cần tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động lập pháp, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, đề cao trách nhiệm của các cơ quan tham gia quy trình lập pháp, tập trung hoàn thiện hệ thống pháp luật đầy đủ, thống nhất, đồng bộ, kịp thời, khả thi, công khai, minh bạch, ổn định, có sức cạnh tranh quốc tế, lấy quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người dân, doanh nghiệp làm trọng tâm, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, đáp ứng yêu cầu đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, phát triển đất nước nhanh, bền vững và hội nhập quốc tế sâu rộng.
Issue Date: 2022-02
Type: Bài trích
Extent: 12 trang, pdf
Method: Tạp chí Nghiên cứu lập pháp số 2+3, năm 2022
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Nghiên cứu lập pháp, Viện Nghiên cứu lập pháp, Ủy ban Thường vụ Quốc hội
Appears in Collections:Phân quyền - Chính trị

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.