Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/70949
Title: Pháp luật về giao đất, cho thuê đất để thực hiện dự án đầy tư: một số bất cập và hướng hoàn thiện
Authors: Phạm Hoàng Linh
Keywords: Giao đất
Cho thuê đất
Thực hiện Dự án đầu tư
Abstract: Theo quy định của pháp luật hiện hành, để thực hiện các dự án đầu tư có sử dụng đất đai, nhà đầu tư phải thông qua hình thức giao đất hoặc cho thuê đất. Tuy nhiên, do nhiều nguyên nhân như thiếu cơ chế pháp lý giám sát, kiểm soát chặt chẽ đối với hoạt động này nên trên thực tế đã phát sinh nhiều tiêu cực. Trong phạm vi bài viết này, tác giả phân tích thực trạng thực hiện pháp luật về giao đất, cho thuê đất để thực hiện dự án đầu tư, chỉ ra những bất cập và đưa ra một số kiến nghị.
Issue Date: 2022-02
Type: Bài trích
Extent: 10 trang, pdf
Method: Tạp chí Nghiên cứu lập pháp số 2 + 3 năm 2022
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Nghiên cứu lập pháp, Viện Nghiên cứu lập pháp, Ủy ban Thường vụ Quốc hội
Appears in Collections:Phân quyền - Tài nguyên

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.