Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/70958
Title: Hoàn thiện các quy định của pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính đối với các vi phạm về kiểm tra, khám sức khỏe, nhập ngũ thực hiện nghĩa vụ quân sự
Authors: Cao Vũ Minh, Nguyễn Thị Hải Yến
Keywords: Vi phạm hành chính
Khám sức khỏe
Nhập ngũ
Nghĩa vụ quân sự
Abstract: Vi phạm hành chính về khám sức khỏe và nghĩa vụ quân sự diễn ra khá phổ biến. Tuy nhiên, quy định của pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi vi phạm khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự vẫn còn một số bất cập.Trong phạm vi bài viết này, các tác giả phân tích các quy định của pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính đối với các vi phạm về kiểm tra, khám sức khỏe, nhập ngũ thực hiện nghĩa vụ quân sự; chỉ ra những bất cập và đề xuất giải pháp hoàn thiện.
Issue Date: 2022-01
Type: Bài trích
Extent: 10 trang, pdf
Method: Tạp chí Nghiên cứu lập pháp số 1 năm 2022
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Nghiên cứu lập pháp, Viện Nghiên cứu lập pháp, Ủy ban Thường vụ Quốc hội
Appears in Collections:Phân quyền - Quốc phòng, an ninh

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.