Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/70965
Title: Giải quyết mối quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế và công bằng xã hội: Kinh nghiệm quốc tế và gợi ý đối với Việt Nam
Authors: Nguyễn Thị Kim Hồng
Keywords: Kinh tế
Công bằng xã hội
Việt Nam
Tăng trưởng kinh tế
Abstract: Bài viết phân tích mối quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế và công bằng xã hội; kinh nghiệm của một số quốc gia trên thế giới (Brazil, Cuba, Hàn Quốc). Từ đó, phân tích mối quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế và công bằng xã hội của Việt Nam hiện nay và kiến nghị những bài học cho Việt Nam.
Issue Date: 2022-02-03
Type: Bài trích
Extent: 10 trang, pdf
Method: Tạp chí điện tử Kinh tế dự báo
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí điện tử Kinh tế dự báo
Appears in Collections:Phân quyền - Kinh tế

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.