Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/70980
Title: Phát triển nông nghiệp đô thị ở một số quốc gia trên thế giới và gợi ý cho Việt Nam
Authors: Hoàng Triều Hoa
Keywords: Nông nghiệp
Phát triển nông nghiệp
Đô thị
Abstract: Bài viết phân tích chiến lược phát triển nông nghiệp đô thị ở Singapore; áp dụng công nghệ hiện đại trong sản xuất nông nghiệp đô thị ở Malaysia. Từ đó, đưa ra một số gợi ý cho Việt Nam trong phát triển nông nghiệp đô thị.
Issue Date: 2022-02-03
Type: Bài trích
Extent: 9 trang, pdf
Method: Tạp chí điện tử Kinh tế dự báo
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí điện tử Kinh tế dự báo
Appears in Collections:Phân quyền - Nông nghiệp, nông thôn

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.