Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/70982
Title: Quản lý nợ công ở Nhật Bản và một số hàm ý cho Việt Nam
Authors: Nguyễn Thiện Đức
Keywords: Nợ công
Quản lý
Nhật Bản
Việt Nam
Abstract: Bài viết phân tích kinh nghiệm của Nhật Bản trong quản lý nợ công. Từ đó, kiến nghị các giải pháp cho Việt Nam.
Issue Date: 2021-12-14
Type: Bài trích
Extent: 6 trang, pdf
Method: Tạp chí điện tử Kinh tế dự báo
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí điện tử Kinh tế dự báo
Appears in Collections:Phân quyền - Tài chính - Ngân hàng - Chứng khoán

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.