Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/70983
Title: Tác động của đại dịch Covid-19 tới lao động, việc làm và các giải pháp hỗ trợ phục hồi thị trường lao động
Authors: Lê Văn Thanh
Keywords: Covid-19
Lao động
Việc làm
Thị trường lao động
Abstract: Bài viết phân tích những tác động của đại dịch Covid-19 đến lao động, việc làm; tình hình ban hành và thực hiện các chính sách hỗ trợ người lao động và sử dụng lao động ứng phó với đại dịch Covid-19. Từ đó, nêu ra một số vấn đề đặt ra đối với thị trường lao động Việt Nam và các giải pháp hỗ trợ phục hồi thị trường lao động trong thời gian tới.
Issue Date: 2022-01-29
Type: Bài trích
Extent: 7 trang, pdf
Method: Tạp chí điện tử Kinh tế dự báo
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí điện tử Kinh tế dự báo
Appears in Collections:Phân quyền - Lao động

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.