Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/70991
Title: 5 xu hướng nhằm thực hiện mục tiêu xanh hóa nền kinh tế Việt Nam
Authors: Tạp chí điện tử Kinh tế dự báo
Keywords: Xu hướng
Xanh hóa
Kinh tế
Xanh hóa nền kinh tế
Abstract: Tầm quan trọng của phát triển bền vững được thể hiện qua việc cam kết của Việt Nam tại COP26 (Hội nghị thượng đỉnh về biến đổi khí hậu của Liên Hợp Quốc năm 2021) với mục tiêu “chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo hướng xanh hóa các ngành kinh tế, áp dụng mô hình kinh tế tuần hoàn dựa trên nền tảng khoa học và công nghệ, phát huy lợi thế cạnh tranh và giảm thiểu tác động tiêu cực đến môi trường”. Phát triển bền vững đóng vai trò quan trọng trong việc vừa phát triển kinh tế vừa đảm bảo nguồn tài nguyên và nguồn lực cho tương lai tại Việt Nam. Bài viết cập nhật 5 xu hướng về phát triển bền vững mà Việt Nam đáng tham khảo.
Issue Date: 2022-03-18
Type: Bài trích
Extent: 3 trang, pdf
Method: Tạp chí điện tử Kinh tế dự báo
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí điện tử Kinh tế dự báo
Appears in Collections:Phân quyền - Kinh tế

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.