Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/70992
Title: 6 động lực giúp kinh tế Việt Nam năm 2021 tăng trưởng dương
Authors: Tạp chí điện tử Kinh tế dự báo
Keywords: Động lực
Kinh tế
Việt Nam
Tăng trưởng dương
Abstract: Theo Tổng cục Thống kê, tăng trưởng kinh tế năm 2021 ước tính đạt 2,58% so với năm trước, đây là một thành công lớn của nước ta trong việc phòng chống dịch bệnh, duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh. Bài viết phân tích những thành công đã đạt được và dự báo những khó khăn cần phải đối mặt trong thời gian tới.
Issue Date: 2022-01-06
Type: Bài trích
Extent: 6 trang, pdf
Method: Tạp chí điện tử Kinh tế dự báo
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí điện tử Kinh tế dự báo
Appears in Collections:Phân quyền - Kinh tế

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.