Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/71000
Title: Bức tranh toàn cảnh kinh tế - xã hội Việt Nam tháng 2/2022
Authors: Tạp chí điện tử Kinh tế dự báo
Keywords: Kinh tế
Xã hội
Việt Nam
Abstract: Bài viết nhận định nền kinh tế Việt Nam tháng 2 và hai tháng đầu năm 2022 đã có những tín hiệu tích cực đến từ sản xuất công nghiệp và số doanh nghiệp gia nhập, quay trở lại thị trường. Bài viết phân tích các lĩnh vực: sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản; sản xuất công nghiệp; hoạt động đầu tư khá khởi sắc; thu ngân sách nhà nước 2 tháng đầu năm 2022 tăng 10,8%; thương mại, giá cả, vận tải và du lịch cũng có nhiều tín hiệu khả quan; đời sống dân cư và công tác an sinh xã hội được đảm bảo.
Issue Date: 2022-02-28
Type: Bài trích
Extent: 11 trang, pdf
Method: Tạp chí điện tử Kinh tế dự báo
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí điện tử Kinh tế dự báo
Appears in Collections:Phân quyền - Kinh tế

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.