Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/71003
Title: Cải cách môi trường kinh doanh - trợ lực hữu hiệu cho Doanh nghiệp phục hồi và phát triển
Authors: Tạp chí điện tử Kinh tế dự báo
Keywords: Môi trường
Kinh doanh
Doanh nghiệp
Môi trường kinh doanh
Abstract: Bài viết phân tích những nỗ lực bền bỉ trong cải cách môi trường kinh doanh từ Nghị quyết 19 đến Nghị quyết 02; nhưng đã có sự đứt gãy nhất định của quá trình và xu thế cải cách. Từ đó, đề xuất cần dành nguồn lực và quan tâm thích đáng để hóa giải phần nào sự kháng cự lại xu thế cải cách.
Issue Date: 2022-03-03
Type: Bài trích
Extent: 7 trang, pdf
Method: Tạp chí điện tử Kinh tế dự báo
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí điện tử Kinh tế dự báo
Appears in Collections:Phân quyền - Kinh tế

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.