Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/71004
Title: Cần sớm hoàn thiện khung pháp lý về hộ kinh doanh
Authors: Tạp chí điện tử Kinh tế dự báo
Keywords: Kinh doanh
Hộ kinh doanh
Khung pháp lý
Abstract: Bài viết phân tích để tạo một môi trường kinh doanh bình đẳng cho hộ kinh doanh, việc sớm hoàn thiện khung pháp lý về hộ kinh doanh là cần thiết. Trong nền kinh tế thị trường, bên cạnh hệ thống các doanh nghiệp thành lập theo Luật Doanh nghiệp, thì loại hình hộ kinh doanh là một mô hình pháp lý phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam.
Issue Date: 2020-11-10
Type: Bài trích
Extent: 3 trang, pdf
Method: Tạp chí điện tử Kinh tế dự báo
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí điện tử Kinh tế dự báo
Appears in Collections:Phân quyền - Kinh tế

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.