Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/71017
Title: Công tác quy hoạch năm 2022: Thách thức và cơ hội
Authors: Tạp chí điện tử Kinh tế dự báo
Keywords: Quy hoạch
Hệ thống quy hoạch
Kinh tế
Abstract: Hệ thống quy hoạch quốc gia sẽ cơ bản được trình thẩm định, phê duyệt và ban hành trong năm 2022, bao gồm 3 quy hoạch quốc gia, 39 quy hoạch ngành quốc gia, 6 quy hoạch vùng, 63 quy hoạch tỉnh và các quy hoạch đô thị, nông thôn. Đây là cơ hội lớn, đồng thời cũng là thách thức rất lớn, để xác định tầm nhìn, mục tiêu phát triển, sắp xếp, phân bổ không gian phát triển đất nước và từng địa phương một cách bài bản, khoa học; mở ra các cơ hội, không gian phát triển mới; phát huy có hiệu quả các nguồn lực phục vụ cho phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững gắn với bảo vệ môi trường và thích ứng với biến đổi khí hậu, thực hiện chuyển đổi mô hình phát triển và cơ cấu lại nền kinh tế. Bài viết phân tích những cơ hội, đồng thời kiến nghị những giải pháp khắc phục các nguy cơ có thể xảy ra.
Issue Date: 2022-01-30
Type: Bài trích
Extent: 9 trang, pdf
Method: Tạp chí điện tử Kinh tế dự báo
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí điện tử Kinh tế dự báo
Appears in Collections:Phân quyền - Kinh tế

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.