Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/71020
Title: Dấu mốc xây dựng khung pháp lý, phát triển ngành chứng khoán Việt Nam
Authors: Vụ Pháp chế, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Keywords: Ngành chứng khoán
Chứng khoán
Kinh tế
Xã hội
Abstract: Ngược dòng lịch sử, tư tưởng, quan điểm về việc hình thành thị trường chứng khoán (TTCK) nhằm tạo kênh huy động vốn phục vụ cho phát triển kinh tế - xã hội, sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đã được Đảng và Nhà nước đặt ra và xác định cụ thể từ đầu những năm 1990. Bài viết phân tích những thành công đã đạt được và dự báo những khó khăn cần phải đối mặt trong thời gian tới.
Issue Date: 2021-11-19
Type: Bài trích
Extent: 6 trang, pdf
Method: Tạp chí điện tử Kinh tế dự báo
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí điện tử Kinh tế dự báo
Appears in Collections:Phân quyền - Tài chính - Ngân hàng - Chứng khoán

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.