Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/71021
Title: Đầu tư giáo dục kết hợp bất động sản là hướng đi bền vững
Authors: Tạp chí điện tử Kinh tế dự báo
Keywords: Giáo dục
Bất động sản
Đầu tư bền vững
Abstract: Bài viết phân tích làn sóng đầu tư bất động sản kết hợp giáo dục và ngược lại đang trở thành xu thế hướng tới mô hình đầu tư bền vững. Đây là chiến lược dài hạn, đòi hỏi sự đầu tư lớn song cơ hội thành công chắc chắn sẽ thuộc về các doanh nghiệp có sản phẩm lõi đã chứng minh được hiệu quả trên thực tế.
Issue Date: 2022-04-20
Type: Bài trích
Extent: 4 trang, pdf
Method: Tạp chí điện tử Kinh tế dự báo
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí điện tử Kinh tế dự báo
Appears in Collections:Phân quyền - Kinh tế

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.