Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/71046
Title: “Hủy giao dịch” cần trở thành một công cụ mạnh, xử lý các giao dịch bất minh
Authors: Tường Vi
Keywords: Hủy giao dịch
Giao dịch
Giao dịch bất minh
Chứng khoán
Abstract: Bài viết phân tích sự cần thiết áp dụng các quy định nhằm “hủy giao dịch” đảm bảo hoạt động thị trường minh bạch, tránh các giao dịch bất minh. Từ đó, bài viết kiến nghị những giải pháp đảm bảo các giao dịch trên thị trường trong thời gian tới.
Issue Date: 2022-01-18
Type: Bài trích
Extent: 6 trang, pdf
Method: Tạp chí điện tử Kinh tế dự báo
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí điện tử Kinh tế dự báo
Appears in Collections:Phân quyền - Tài chính - Ngân hàng - Chứng khoán

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.