Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/71049
Title: Kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2021-2025: Sẽ bổ sung nhiều nội dung mới
Authors: Tạp chí điện tử Kinh tế dự báo
Keywords: Kinh tế
Cơ cấu
2021-2025
Abstract: Bài viết phân tích 3 trọng tâm cơ cấu lại nền kinh tế đã có những bước tiến thực chất hơn, vẫn còn nhiều tồn tại ở cả 5 nội dung. Từ đó thấy được giai đoạn 2021-2025 với nhiều điểm mới so với kế hoạch giai đoạn trước.
Issue Date: 2021-06-15
Type: Bài trích
Extent: 7 trang, pdf
Method: Tạp chí điện tử Kinh tế dự báo
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí điện tử Kinh tế dự báo
Appears in Collections:Phân quyền - Kinh tế

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.