Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/71056
Title: Kiểm soát tín dụng chảy vào bất động sản năm 2022 theo hướng nào?
Authors: Tạp chí điện tử Kinh tế dự báo
Keywords: Tín dụng
Kiểm soát tín dụng
Bất động sản
Abstract: Giá nhà tại Mỹ, Đức, và Anh đang cao hơn mức trước đại dịch lần lượt là 24%, 15% và 13%... Tại Việt Nam, các chuyên gia chỉ ra những yếu tố làm tăng giá bất động sản và cho rằng, xu hướng tăng là tự nhiên. Bài viết phân tích để thị trường phát triển lành mạnh, cần chỉ đạo dòng tín dụng vào bất động sản nhằm hạn chế các hoạt động đầu cơ, bất thường trên thị trường này.
Issue Date: 2022-01-17
Type: Bài trích
Extent: 3 trang, pdf
Method: Tạp chí điện tử Kinh tế dự báo
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí điện tử Kinh tế dự báo
Appears in Collections:Phân quyền - Tài chính - Ngân hàng - Chứng khoán

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.