Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/71063
Title: Năm xu hướng việc làm 2022: Chuyên môn vẫn được ưu tiên hàng đầu
Authors: Tạp chí điện tử Kinh tế dự báo
Keywords: Việc làm
Chuyên môn
Covid-19
Lao động
Abstract: Kết thúc 2021, nhiều công ty tư vấn đã công bố những dự báo mới về việc làm trong bối cảnh đại dịch Covid-19 vẫn chưa được chế ngự. Bài viết phân tích những “điểm nhấn” trong lĩnh vực việc làm thời gian qua.
Issue Date: 2021-12-30
Type: Bài trích
Extent: 5 trang, pdf
Method: Tạp chí điện tử Kinh tế dự báo
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí điện tử Kinh tế dự báo
Appears in Collections:Phân quyền - Lao động

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.