Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/71067
Title: Ngành bất động sản: Sẵn sàng phục hồi mạnh mẽ
Authors: Tạp chí điện tử Kinh tế dự báo
Keywords: Bất động sản
Kinh tế
Khủng hoảng nợ
Abstract: Bài viết phân tích rủi ro về khủng hoảng nợ là không đáng lo do chính sách tiền tệ của Việt Nam đã được kiểm soát tốt và Ngân hàng Nhà nước đã tăng cường giám sát các khoản cho vay BĐS trong vài năm qua.
Issue Date: 2021-12-06
Type: Bài trích
Extent: 5 trang, pdf
Method: Tạp chí điện tử Kinh tế dự báo
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí điện tử Kinh tế dự báo
Appears in Collections:Phân quyền - Tài nguyên

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.