Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/71073
Title: Nhìn lại 25 năm phát triển của thị trường chứng khoán Việt Nam
Authors: Vụ Phát triển thị trường, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Keywords: Chứng khoán
Thị trường chứng khoán
Thị trường chứng khoán Việt Nam
Abstract: Bài viết phân tích quan điểm, chủ trương của Đảng và Nhà nước về xây dựng và phát triển thị trường chứng khoán; quá trình hình thành và phát triển của thị trường chứng khoán Việt Nam; những thành tựu trong quá trình 25 năm phát triển thị trường chứng khoán,…
Issue Date: 2021-11-25
Type: Bài trích
Extent: 9 trang, pdf
Method: Tạp chí điện tử Kinh tế dự báo
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí điện tử Kinh tế dự báo
Appears in Collections:Phân quyền - Tài chính - Ngân hàng - Chứng khoán

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.