Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/71095
Title: Tăng trưởng kinh tế Việt Nam: bức tranh năm 2021 và định hướng năm 2022
Authors: Ngô Thắng Lợi, Bùi Đức Tuân
Keywords: Kinh tế
Tăng trưởng kinh tế
Covid-19
Abstract: Năm 2021 - năm thứ hai dưới ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, từ quan điểm “Zero Covid” đến quan điểm “bình thường mới” (sống chung với Covid), với sự chỉ đạo kịp thời của Quốc hội và Chính phủ, kinh tế Việt Nam đã có dấu hiệu khởi sắc rõ nét vào những tháng cuối năm. Bài viết dựa trên các số liệu thống kê, có sự so sánh với năm 2020 và với các nước trên thế giới, đánh giá những điểm mạnh và hạn chế trong tăng trưởng kinh tế Việt Nam, từ đó đưa ra những định hướng cho năm 2022 và những giải pháp thích ứng trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 có thể vẫn phức tạp.
Issue Date: 2022-01-31
Type: Bài trích
Extent: 13 trang, pdf
Method: Tạp chí điện tử Kinh tế dự báo
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí điện tử Kinh tế dự báo
Appears in Collections:Phân quyền - Kinh tế

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.