Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/71100
Title: Thay đổi tư duy để phá bỏ 3 “lời nguyền” của ngành nông nghiệp
Authors: An Nhi
Keywords: Nông nghiệp
Hợp tác xã
Lao động
Kinh tế
Abstract: Bài viết phân tích nông nghiệp phát huy vai trò “trụ đỡ” trong mọi biến cố, hỉ hợp tác xã mới vượt qua lời nguyền “manh mún, nhỏ lẻ, tự phát”. Từ đó, nhấn mạnh phải “khai tâm” để người dân thay đổi.
Issue Date: 2021-10-29
Type: Bài trích
Extent: 6 trang, pdf
Method: Tạp chí điện tử Kinh tế dự báo
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí điện tử Kinh tế dự báo
Appears in Collections:Phân quyền - Nông nghiệp, nông thôn

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.