Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/71123
Title: Việt Nam nên linh hoạt lạm phát mục tiêu, rộng đường cho tăng trưởng kinh tế
Authors: Nguyễn Bích Lâm
Keywords: Lạm phát
Kinh tế
Tăng trưởng kinh tế
Abstract: Bài viết phân tích điểm khác biệt trong kiểm soát tốt lạm phát ở Việt Nam, áp lực lạm phát trong thời gian tới. Từ đó, nhận định tăng trưởng kinh tế ấn tượng, nhưng tiềm ẩn nhiều thách thức; lạm phát mục tiêu và tăng trưởng kinh tế. Đồng thời, nhấn mạnh Việt Nam nên linh hoạt lạm phát mục tiêu, rộng đường cho tăng trưởng kinh tế.
Issue Date: 2021-07-20
Type: Bài trích
Extent: 11 trang, pdf
Method: Tạp chí điện tử Kinh tế dự báo
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí điện tử Kinh tế dự báo
Appears in Collections:Phân quyền - Kinh tế

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.