Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/71130
Title: Xây quy chuẩn mới, mở rộng xử phạt vi phạm chứng khoán từ năm 2022
Authors: Tạp chí điện tử Kinh tế dự báo
Keywords: Chứng khoán
Vi phạm chứng khoán
Kinh tế
Abstract: Bài viết kiến nghị cần đưa thêm quy định bổ sung nguyên tắc xử phạt trong trường hợp vi phạm hành chính nhiều lần, nguyên tắc áp dụng mức phạt tiền trong trường hợp có tình tiết tăng nặng/giảm nhẹ, nguyên tắc xác định thời hạn trong đình chỉ hoạt động/tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ khi có tình tiết tăng nặng/giảm nhẹ; sửa đổi bổ sung hướng dẫn về xác định hành vi vi phạm hoàn thành trong lĩnh vực chứng khoán.
Issue Date: 2021-07-09
Type: Bài trích
Extent: 3 trang, pdf
Method: Tạp chí điện tử Kinh tế dự báo
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí điện tử Kinh tế dự báo
Appears in Collections:Phân quyền - Tài chính - Ngân hàng - Chứng khoán

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.