Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/71165
Title: Chuyển nhượng quyền sử dụng đất có mồ mả trên đất - Thực tiễn áp dụng và kiến nghị hoàn thiện pháp luật
Authors: Lê Thanh Toàn
Keywords: Mồ mả
Đất đai
Chuyển nhượng quyền sử dụng đất
Abstract: Trong bài viết, tác giả tập trung phân tích những quy định của pháp luật về chuyển nhượng quyền sử dụng đất có mồ mả trên đất nhưng khi chuyển nhượng thì các bên không đề cập đến mồ mả trên đất trong hợp đồng chuyển nhượng, nêu lên khó khăn, vướng mắc trong quá trình áp dụng pháp luật, từ đó đưa ra những kiến nghị nhằm hoàn thiện vấn đề này.
Issue Date: 2021-08-05
Type: Bài trích
Extent: 10 trang, pdf
Method: Tạp chí điện tử Tòa án Nhân dân
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí điện tử Tòa án Nhân dân
Appears in Collections:Phân quyền - Tài nguyên

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.