Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/71211
Title: Một số vấn đề pháp lý liên quan đến tiền ảo
Authors: Bùi Mạnh
Keywords: Tiền ảo
Pháp lý
Doanh nghiệp
Kinh tế
Abstract: Bài viết phân tích quy định pháp luật, các vấn đề pháp lý về tiền ảo. Từ đó, kiến nghị một số giải pháp cụ thể trong thời gian tới.
Issue Date: 2021-09-18
Type: Bài trích
Extent: 4 trang, pdf
Method: Tạp chí điện tử Tòa án Nhân dân
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí điện tử Tòa án Nhân dân
Appears in Collections:Phân quyền - Tài chính - Ngân hàng - Chứng khoán

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.