Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/71217
Title: Một số vấn đề về quan hệ phối hợp giữa Mặt trận Tổ quốc Việt Nam với Tòa án nhân dân
Authors: Nguyễn Văn Pha
Keywords: Quan hệ phối hợp
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
Tòa án nhân dân
Giám sát
Abstract: Bài viết về công tác phối hợp tuyển chọn Thẩm phán; phối hợp thực hiện chế định Hội thẩm nhân dân; hoạt động giám sát. Từ đó, kiến nghị một số giải pháp cụ thể trong thời gian tới.
Issue Date: 2020-12-06
Type: Bài trích
Extent: 6 trang, pdf
Method: Tạp chí điện tử Tòa án Nhân dân
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí điện tử Tòa án Nhân dân
Appears in Collections:Phân quyền - Chính trị

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.