Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/71232
Title: Nhận diện những biểu hiện và hình thức của tín dụng đen
Authors: Lê Trung Dũng
Keywords: Tín dụng đen
Tín dụng
Kinh tế
Abstract: Bài viết phân tích cách nhận diện tín dụng đen; những biểu hiện thường thấy của tín dụng đen. Từ đó, kiến nghị một số giải pháp cụ thể trong thời gian tới.
Issue Date: 2020-10-29
Type: Bài trích
Extent: 8 trang, pdf
Method: Tạp chí điện tử Tòa án Nhân dân
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí điện tử Tòa án Nhân dân
Appears in Collections:Phân quyền - Tài chính - Ngân hàng - Chứng khoán

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.